Fulltextové vyhledávání

Aktuality


Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o tom, že dne 8.6.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon a zákon o přestupcích. Jedná se o novelu zákona, která se dotkne zásadně všech stupňů škol v ČR, tedy i škol mateřských, neboli předškolního vzdělávání.

Zásadní změnou v poskytování předškolního vzdělávání je zavedení povinnosti předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Účinnost této povinnosti je od 1.1.2017. znamená to tedy, že předškolní vzdělávání je podle novelizovaného školského zákona povinné od 1.9.2017.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů; na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Školský zákon zavádí povinné předškolní vzdělávání, nikoliv povinnou docházku do mateřské školy. Dítě proto může plnit povinnost předškolního vzdělávání některým ze zákonem stanovených způsobů:
- v mateřské škole spádové, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu;
- individuálně bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;
- v přípravné třídě základní školy  
- ve třídě přípravné základní školy speciální
- v zahraniční škole na území ČR

Na povinnost předškolního vzdělávání navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém počíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Současně se proto zavádí zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, a to na období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu stanovuje ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (MČ Praha 1) a uveřejní je způsobem v místě obvyklým. Uvedený termín zápisů se bude týkat jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí mladších.

Školský zákon nově s účinností od 1.9.2016 obsahuje vymezení přestupku, kterého se fyzická osoba dopustí tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Obcím se stanovuje povinnost stanovit mateřským školám školský obvod, stejně jako základním školám.

Právo přednostního přijetí do mateřské školy zřízené obcí (naším zřizovatelem je MČ Praha 1) mají nově uchazeči s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří dosáhli určitého věku.
Od 1.9.2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku. 
Od 1.9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
Od 1.9.2020 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku.

S účinností od 1.9.2017 se prodlužuje doba, po kterou se vzdělávání ve veřejné mateřské škole poskytuje bezúplatně - bude se poskytovat dětem od počátku školního roku, který následuje po datu, kdy dítě dosáhlo pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v základní škole, tj. i v případě odkladu školní docházky.

Přestupky
§182a odst. 1 písm.a)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce
1) nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce
2) nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání
3) zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,...
Za uvedený přestupek lze uložit oprávněným úřadem pokutu.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy
S účinností od 1.9.2017 se jedná o děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná; dne 26.9.2016

Citace a informace jsou převzaty z článku PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D.- specialistky na školskou problematiku, který je uveřejněn v časopisu Řízení školy 9/2016.

 

 

Krásné léto přeje kolektiv MŠ Masná


Publikováno 10. 7. 2017 12:26

Slavnost se podařila

Děkujeme  všem návštěvníkům Slavnosti, která se konala včera za pomoc při vytvoření dobré nálady a pohody. Všechny děti, které odcházejí po prázdninách do základní školy složily "MATURITU"  a rozloučily se se školkou. Školka je ještě pro všechny děti v provozu do pátku 30.6.2017. Po té se brány školky zavřou na celé prázdniny a otevřou se opět 4.9.2017 v 7:00 hodin.
O prázdninách se bude rekonstruovat sklep pod mateřskou školou a bude se v něm budovat keramická dílna a prádelna pro naši školku. Přestavbu provede MČ Praha 1.

Přejeme klidné, pohodové, ale radostné prázdniny všem dětem, jejich rodičům a přátelům naší mateřské školy.


Publikováno 23. 6. 2017 12:48

Dnes 15. 6. se konala SCHŮZKA RODIČŮ NOVÝCH DĚTÍ

V Praze dne 15. 6. 2018

ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI NOVÝCH DĚTÍ V MŠ MASNÁ V JÍDELNĚ DNE 15. 6. 2017 OD 16:00 hod

Po zápisech byla svolána schůzka rodičů nových dětí. Byla to schůzka informační. Rodiče byli seznámeni s následujícími informacemi a byly jim předány i v písemné podobě.

ö Organizace školního roku 2017 – 2018

ö Řády: školní, vnitřní, organizační pro školní rok stávající

ö Kroužky plánované pro příští školní rok budou nabídnuty na schůzce pro rodiče dne 15. 9. 2017

ö Čeština pro děti špatně nebo vůbec hovořící česky

ö Angličtina a Tanečky = kroužky placené na pololetí ŠJ Spěváček a ZUŠ U Půjčovny

ö Adaptační program na září 2017 pro nejmenší děti a jejich rodiče:
4. – 5. 9. 2017 pobyt v MŠ dětí s rodiči 8:00 – 10:00;
6. – 7. 9. 2017 pobyt dětí samostatně v MŠ na zkrácenou dobu= jen dopoledne do 12:00 s rodičem na telefonu;
8. 9. 2017 pobyt dítěte samostatně v MŠ na zkrácenou dobu i se spinkáním do 15:00 hodin s rodičem na telefonu.
Tím adaptační týden končí a v dalším týdnu už je možné dítě ponechat v běžném režimu MŠ. V případě komplikací se další adaptace dohodne individuálně.

ö Co má mít dítě s sebou v MŠ (náhradní oblečení, polštářek, …)

ö Co má dítě umět při nástupu do MŠ – prosba o pomoc rodičům

ö Organizace dne v MŠ od rána až do odpoledne

ö Platby v MŠ

ö Rady pro rodiče – desatero a dvacatero od MŠMT

ö Školní vzdělávací program MŠ Masná – anotace

ö Provozní informace – příchod, odchod, telefony, omluvy, platby, webové stránky

ö Stravování a spotřební koš a prosba o spolupráci s rodiči

ö Adaptační záznam o dítěti pro pomoc učitelce dítěte

ö Dotazy a odpovědi

ö Prohlídka tříd Berušky a Koťata a zahrady

Schůzka trvala 1 hodinu. Rodiče si odnesli vytištěné informace. Těšíme se na zahájení školního roku s novými dětmi.

Zapsala: Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná

 6.3 Dětské desatero pro rodiče - MŠ.doc
Anotace_ŠVP_2017-2017.doc
Co potřebuje Vaše dítě do MŠ-k poslání.doc

Vnitřní časový harmonogram školky-2017-2018.doc
Zápis ze schůzky rodičů.doc


Publikováno 13. 6. 2017 16:06

Informace pro rodiče o změnách ve školském zákoně.

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o tom, že dne 8.6.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon a zákon o přestupcích. Jedná se o novelu zákona, která se dotkne zásadně všech stupňů škol v ČR, tedy i škol mateřských, neboli předškolního vzdělávání.

Zásadní změnou v poskytování předškolního vzdělávání je zavedení povinnosti předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Účinnost této povinnosti je od 1.1.2017. znamená to tedy, že předškolní vzdělávání je podle novelizovaného školského zákona povinné od 1.9.2017.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů; na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Školský zákon zavádí povinné předškolní vzdělávání, nikoliv povinnou docházku do mateřské školy. Dítě proto může plnit povinnost předškolního vzdělávání některým ze zákonem stanovených způsobů:
- v mateřské škole spádové, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu;
- individuálně bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;
- v přípravné třídě základní školy  
- ve třídě přípravné základní školy speciální
- v zahraniční škole na území ČR

Na povinnost předškolního vzdělávání navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém počíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Současně se proto zavádí zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, a to na období od 2. května do 16. května.Konkrétní termín zápisu stanovuje ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (MČ Praha 1) a uveřejní je způsobem v místě obvyklým. Uvedený termín zápisů se bude týkat jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí mladších.

Školský zákon nově s účinností od 1.9.2016 obsahuje vymezení přestupku, kterého se fyzická osoba dopustí tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Obcím se stanovuje povinnost stanovit mateřským školám školský obvod, stejně jako základním školám.

Právo přednostního přijetí do mateřské školy zřízené obcí (naším zřizovatelem je MČ Praha 1) mají nově uchazeči s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří dosáhli určitého věku.
Od 1.9.2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku. 
Od 1.9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
Od 1.9.2020 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku.

S účinností od 1.9.2017 se prodlužuje doba, po kterou se vzdělávání ve veřejné mateřské škole poskytuje bezúplatně - bude se poskytovat dětem od počátku školního roku, který následuje po datu, kdy dítě dosáhlo pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v základní škole, tj. i v případě odkladu školní docházky.

Přestupky
§182a odst. 1 písm.a)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce
1) nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce
2) nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání
3) zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,...
Za uvedený přestupek lze uložit oprávněným úřadem pokutu.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy
S účinností od 1.9.2017 se jedná o děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná; dne 26.9.2016

Citace a informace jsou převzaty z článku PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D.- specialistky na školskou problematiku, který je uveřejněn v časopisu Řízení školy 9/2016.

 


Publikováno 14. 11. 2016 17:00

Fotografie

Vážení rodiče,

fotografie pro Vás budeme nově ukládat na rajce.net, kde se na ně můžete podívat. Klikněte si na tento odkaz: 

Nahrané fotky:

http://msmasna.rajce.idnes.cz/Narozeniny_v_Beruskach_-_Luannka_3_roky/

http://msmasna.rajce.idnes.cz/Brusleni_HC_Kobra_3.11.2016/

 http://msmasna.rajce.idnes.cz/Kotatka_na_Kampe/

 http://msmasna.rajce.idnes.cz/Berusky_2016_2017/

 Pokud pak budete chtít vidět všechny fotky, stačí zadat do vyhledávače: www.msmasna.rajce.idnes.cz a zadat tam  jméno a heslo, které si opíšete z nástěnky ve školce.
Děkujeme za pochopení :-)

 


Publikováno 19. 9. 2016 16:09

Cizí jazyky v naší školce

Vážení rodiče,

 Vzhledem k tomu, že v centru Prahy, kde sídlí naše mateřská škola, bydlí také cizinci se svými dětmi, mnoho z nich přihlašuje své předškolní děti do českých mateřských škol.

Pro děti cizince, kteří jsou spolužáky Vašich dětí,  jsou určeny kurzy českého jazyka, které pro ně organizujeme s jazykovou školou Spěváček.
Stejná jazyková škola organizuje  kurzy anglického jazyka pro děti v naší mateřské škole.

 Lekce angličtiny a češtiny u nás probíhají pravidelně 1x týdně v dopoledních hodinách vždy ve středu.

Cena za pololetí: 990,-Kč (do ceny je započítána učebnice, lektor a pronájem učebny MŠ Masná).

Docházka do lekcí je pro všechny děti cizince našimi pedagogy doporučena!

Se srdečným pozdravem

 Bc. Jana Hegerová
Ředitelka MŠ Masná

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZECH LANGUAGE FOR FOREIGN CHILDREN

Dear parents,

in consideration of many foreign children in our kindergarten who are not able to communicate in Czech and this  language barrier is quite stressful for most of them, we decided to arrange lessons of Czech language for these children. Classes will take place regularly once a week forenoon in the seat of Mateřská škola Masná. The exact day has not been determined yet.
The lessons should start in the week 2 – 6 February and it will be provided by Jazyková škola Spěváček (Language School Spevacek). The price for one term is 990,- CZK (included textbook, language assistant and rental for the room in MŠ Masná).
We strongly recommend to attend these lessons for all foreign children.
Kind regards

Bc. Jana Hegerová, Headmaster
Mateřská škola Masná外国人学习捷克语培训班

 亲爱的家长您好,

鉴于我们幼儿园不用捷克语与外国儿童沟通,由此语言障碍使得许多孩子非常紧张,我们决定给予我们幼儿园儿童提供外国人学习捷克语培训班。
本培训班课程将每周一日上午时段定期在马斯纳幼儿园(Mateřská škola Masná) 举行。具体时间尚未确定。
本培训班计划将于2015年2月2日起开始。
在我校已确保英语课程的Spěváček语言学校也将确保专业的捷克语教师。
半年学期费用:990捷克克朗(价格包含教材、教师费以及马斯纳幼儿园教室租借费)。
强烈推荐给所有的外国儿童!


诚挚问候,

                                       

                                            雅娜·贺葛罗娃学士(Bc. Jana Hegerová)
                                                     马斯纳幼儿园园长

 

TIẾNG SÉC CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC

Các phụ huynh thân mến,

Với thực tế rằng, trường mẫu giáo của chúng ta hiện nay có nhiều trẻ em người nước ngoài, những trẻ này chưa biết tiếng Séc, nên rào cản về ngôn ngữ gây bức xúc cho trẻ, vậy chúng tôi quyết định mở khóa học tiếng Séc cho những trẻ em người nước ngoài của trường chúng ta.

 Khóa học này được tổ chức đều đặn 1 lần trong tuần tại trường mẫu giáo Masná vào buổi chiều.  Ngày chính xác hiện nay chưa có.  Khóa học được bắt đầu từ 2.2.2015.  Khóa học do trường tiếng Spěváček đảm nhận, hiện nay họ cũng đang dạy tiếng Anh cho trường ta.  Học phí cho mỗi học kỳ: 990,-Kč ( bao gồm sách giáo khoa, bài giảng và tiền thuê phòng học tại trường Masná).  Chúng tôi khuyên tất cả trẻ em người ngoại quốc nên đi học! 

Trân trọng kính chào

 Thạc sĩ: Jana Hegerová 
Hiệu trưởng trường mẫu giáo Masná

 

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНОСТРАНЦЕВ

 Уважаемые родители!

 В наш детский сад записано много детей-иностранцев, не разговаривающих по-чешски, и, поскольку этот языковой барьер является для них большим стрессом, мы решили организовать для них уроки чешского языка. Занятия будут проходить регулярно, 1 раз в неделю, в детском садике «Масна», в первой половине дня. Точный день еще не назначен. Начало обучения планируется с 2 февраля 2015 г. Обучение будет проводить школа языков «Спевачек», которая уже организует у нас обучение английскому языку. Цена за полугодие: 990 крон (в цену включены учебные пособия, преподаватель и аренда класса в детском садике «Масна»). Посещение уроков настоятельно рекомендуется всем детям-иностранцам.

 С уважением,

 Bc. Яна Гегерова
Директор детского сада «Масна»

 

외국인 어린이들을 위한 체코어

학부형님께

현재 본원에 체코어로 의사소통이 불가능한 많은 외국인 어린이들이 재원하고 있기 때문에 의사소통 불편으로 인해 어린이들에게 많은 스트레스가 된다는 것을 고려하여 본 원에서는 현재 재원 중인 어린이들을 대상으로 체코어 수업을 실시하기고 결정했습니다.

수업은 주 1회, 정기적으로 “Masná” 에서 오전에 진행될 것입니다.          

정확한 일시는 정해지지 않았지만 첫 수업의 시작은 2015년 2월 2일로 계획하고 있습니다.

영어 수업은 ‚ Spěváček“언어학교에서 계속 진행 될것입니다.

한학기 수업료: 990 CZK ( 교재, 강사 및 “Masná“ 유치원 교실의 임대 포함) .

모든 외국인 어린이들에게 도움이 되는 수업이 될것입니다.

댁에 평안을 기원합니다.

 

학사 Jana Hegerová

“Masná“ 유치원의 부장

 


Autor: PRESTO - překladatelské centrum Publikováno 27. 1. 2015 17:41

Kurzy českého jazyka pro děti

Vážení rodiče,
na níže uvedeném odkaze můžete Vaše dítě přihlásit na kurz českého jazyka. Naše mateřská škola nemá kapacity na výuku českého jazy ka pro děti, které hovoří cizím jazykem. Děkujeme za pochopení. jh.ř.

http://www.meta-ops.cz/aktuality/otevirame-nove-kurzy-ceskeho-jazyka-pro-deti-zakladnich-skol


Publikováno 16. 10. 2014 13:40


Menu

 

Aktualizováno:
10. 7.  2017

20170614_094632(0).jpg

 Vítáme Vás na našich stránkách
*****************************

Na ŠVP ČESTICE dojely děti v pátek v pořádku! Návrat 14. 7. 2017.
----------------------------------

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE UZAVŘENA 1.7.2017 - 1.9.2017
V této době probíhá ve sklepě výstavba keramické dílny.
----------------------------------
Letní provoz MŠ MČ Praha 1 probíhá podle plánu pro přihlášené děti v těchto MŠ:
3. 7. - 14. 7. MŠ Revoluční
17. 7. - 21. 7. MŠ Hellichova
24. 7. - 28. 7. MŠ Letenská
---------------------------------------------

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI A NA VÁS OPĚT
4.9.2017 !
----------------------------------

Děkujeme všem maminkám a tatínkům za skvělé dobroty, které jste přinesli včera na Slavnost pro Vaše děti.
Lahodné chutě všech pečených výrobků přispěly k dobré atmosféře celé slavnosti.

Příspěvek na adopci na dálku pro našeho "syna" Kelvina z dobročinného bazaru je
ve výši 12.442,-Kč

Děkujeme paní Šlahařové, která dělala pro děti face painting - malování na obličej. Do kasičky na školné pro Kelvina se z malování utržilo 593,-Kč

 

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

22.9.08 Hlavní nádraží 037[1].jpg

Heidi Lange Design, Sverige

Vážení rodiče,

prosíme Vás, přiveďte Vaše dítě vždy přímo do třídy a předejte jej paní učitelce. Děkujeme za pochopení. Váš kolektiv pedagogů MŠ Masná.

Návštěvnost stránek

085079