Fulltextové vyhledávání

Aktuality


 

 

ZÁPIS DO MŠ MASNÁ : 2. a 3. 5. 2018

Zápis do naší mateřské školy proběhne  2. a 3. května 2018
v době 14:00 - 17:00

KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ZÁPIS 2018 – 2019 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ

V Praze dne 6. 4. 2018, č.j. 12018Z

Ředitelka mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Masná od školního roku 2018-2019 ve znění pozdějších předpisů.

I.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2018-2019

 

Přednostně budou přijaty děti:

 • S trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha 1 a s dosažením do 31. 8. 2017 věku 5 let  a tím začne plnit povinnou předškolní docházku
 • S trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast Praha 1 a které dosáhne do 31. 8. 2017 věku 5 let a tím začne plnit povinnou předškolní docházku
 • S trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha 1 a s věkem ke dni nástupu
  minimálně 3 roky
 • S trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Praha 1 a s věkem 2 roky, ale s dosažením 3 roků do 31. 1. 2019

 

Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií:

 • Méně než 3 roky věku s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti  Praha 1
 • Ostatní děti

II.

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

 • používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny)
 • při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky
 • začíná si samostatně oblékat některé části oblečení
 • pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek)
 • umí slovně vyjádřit své potřeby
 • reaguje na pokyny známé dospělé osoby

 

K zápisu si přineste: svůj doklad totožnosti, doklad totožnosti dítěte (má-li jej), rodný list dítěte. V dokladu musí být vyznačeno trvalé bydliště Vaše a Vašeho dítěte.

V případě zastupování zákonného zástupce dítěte, musíte mít vystavenou plnou moc zákonným zástupcem dítěte.

Osobní údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná


Publikováno 6. 4. 2018 16:52

Beseda pro rodiče "Děti a rizika sociálních sítí" 24.4. v ZŠ Vodičkova

Rodičovská akademie pokračuje, po etiketě dalším aktuálním tématem "Děti a rizika sociálních sítí"
29-3-2018

Rodičovská akademie pokračuje, po etiketě dalším aktuálním tématem "Děti a rizika sociálních sítí"

 

Beseda pro rodiče na téma: „Děti a rizika sociálních sítí“

Termín: 24. 4. v 17 hodin v ZŠ Vodičkova

Lektor: Bc. Roman Máca

Roman Máca se zabývá problematikou uživatelské bezpečnosti, a to zejména problematikou sociálních sítí, kde je i kyberšikana bohužel častým jevem. Dále se věnuje realizaci seminářů pro školy a další organizace pracující s mládeží. Často přispívá na konferencích a je autorem odborných publikací a článků.

Internet a sociální sítě mohou být nejen dobrým sluhou, ale i zlým pánem. Zejména děti a  mládež jsou v tomto prostředí zranitelnou skupinou a mohou se setkat s jevy jako je kyberšikana, kyberstalking a sexting. Přes internet se rovněž mohou seznámit s někým, kdo pro ně může být i nebezpečný. Do virtuálního prostředí mladí vkládají stále větší kus svého já. Také vzniká znalostní propast mezi rodiči a jejich potomky, kdy dochází k vzájemnému nepochopení. Rizika virtuálního světa existují a mohou se podepsat na budoucím vývoje dítěte. Na besedě se dozvíte více o chování mladých na internetu a sociálních sítích, o konkrétních hrozbách a jak jim předcházet.

Pro zaregistrování účasti se obracejte na Ing. Martinu Mládkovou z oddělení školství, email: martina.mladkova@praha1.cz, tel: 221 097 216.


Publikováno 5. 4. 2018 14:09

KERAMIKA S ANGLIČTINOU každé úterý

v čase 16:15 - 17:15 v naší nové keramické dílně pro děti s rodiči. Keramiku vedou 2 lektoři: naše paní učitelka Maruška a Ing. Pavel Štursa. Ještě máme 2 volná místa pro dvě rodiny! Cena: 20,-Kč/lekce/osoba


Publikováno 28. 3. 2018 16:09

Prázdninový provoz 2018

MŠ Hellichova - 1. - 14. 7. 2018

MŠ Masná - 16. 7. - 27. 7. 2018

Po zbytek prázdnin jsou mateřské školy uzavřené.

Nový školní rok začíná 3. 9. 2018 v 7:00

 Na školku v přírodě se sourozenci se letos nepojede, protože budeme mít provoz ve školce v Praze.

 Přihlášky se budou vydávat v květnu. Na prázdninový provoz se přijímají pouze děti, jejichž oba rodiče pracují. Kapacita prázdninového provozu je omezena.

 


Publikováno 22. 2. 2018 13:20

DAŇOVÁ ÚLEVA NA ŠKOLKU ZA ROK 2017

Pokud Vaše dítě navštěvuje mateřskou školu nebo jiné předškolní zařízení, můžete využít slevu za umístění dítěte (lidově řečeno - sleva za školku). Z daně z příjmů si jeden z rodičů může za rok 2017 odečíst výdaje na školné až do výše 11.000,-Kč.

Výdaje je nutné doložit potvrzením od mateřské školy.
Sleva se uplatňuje zpětně, po konci kalendářního roku.

Žádost o potvrzení zasílejte ředitelce MŠ Masná e-mailem: skolka@msmasna.cz , a uveďte
své jméno, jméno dítěte a jeho datum narození.

Zasláním žádosti vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte (emailová adresa, jména účastníků, datum narození).


Publikováno 11. 1. 2018 14:53

Od 1.9.2017 - 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "Šablony Masná"

s registračním číslem CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006303, který je spolupfinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 417.974,-Kč

logo.jpg


Publikováno 20. 10. 2017 17:14

Nové telefonní číslo na omluvy dětí

725 839 395

- telefonické i SMS


Publikováno 18. 10. 2017 17:14

Informace pro rodiče o změnách ve školském zákoně.

Vážení rodiče,

ráda bych vás informovala o tom, že dne 8.6.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon a zákon o přestupcích. Jedná se o novelu zákona, která se dotkne zásadně všech stupňů škol v ČR, tedy i škol mateřských, neboli předškolního vzdělávání.

Zásadní změnou v poskytování předškolního vzdělávání je zavedení povinnosti předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Účinnost této povinnosti je od 1.1.2017. znamená to tedy, že předškolní vzdělávání je podle novelizovaného školského zákona povinné od 1.9.2017.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a občany jiného členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů; na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Školský zákon zavádí povinné předškolní vzdělávání, nikoliv povinnou docházku do mateřské školy. Dítě proto může plnit povinnost předškolního vzdělávání některým ze zákonem stanovených způsobů:
- v mateřské škole spádové, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou mateřskou školu;
- individuálně bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;
- v přípravné třídě základní školy  
- ve třídě přípravné základní školy speciální
- v zahraniční škole na území ČR

Na povinnost předškolního vzdělávání navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém počíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Současně se proto zavádí zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, a to na období od 2. května do 16. května.Konkrétní termín zápisu stanovuje ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (MČ Praha 1) a uveřejní je způsobem v místě obvyklým. Uvedený termín zápisů se bude týkat jak dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí mladších.

Školský zákon nově s účinností od 1.9.2016 obsahuje vymezení přestupku, kterého se fyzická osoba dopustí tím, že jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Obcím se stanovuje povinnost stanovit mateřským školám školský obvod, stejně jako základním školám.

Právo přednostního přijetí do mateřské školy zřízené obcí (naším zřizovatelem je MČ Praha 1) mají nově uchazeči s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří dosáhli určitého věku.
Od 1.9.2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku. 
Od 1.9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
Od 1.9.2020 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku.

S účinností od 1.9.2017 se prodlužuje doba, po kterou se vzdělávání ve veřejné mateřské škole poskytuje bezúplatně - bude se poskytovat dětem od počátku školního roku, který následuje po datu, kdy dítě dosáhlo pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v základní škole, tj. i v případě odkladu školní docházky.

Přestupky
§182a odst. 1 písm.a)
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce
1) nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce
2) nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání
3) zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné předškolní vzdělávání dítěte,...
Za uvedený přestupek lze uložit oprávněným úřadem pokutu.

Vzdělávání v přípravné třídě základní školy
S účinností od 1.9.2017 se jedná o děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná; dne 26.9.2016

Citace a informace jsou převzaty z článku PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D.- specialistky na školskou problematiku, který je uveřejněn v časopisu Řízení školy 9/2016.

 


Publikováno 14. 11. 2016 17:00


Menu

 

Aktualizováno:
17. 4. 2018

*********************************

 DZ-724x1024.jpg

  Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony Masná“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006303, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 417.974,- Kč.

 logo.jpg


22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

logo.jpg22.9.08 Hlavní nádraží 037[1].jpg

Heidi Lange Design, Sverige

Vážení rodiče,

prosíme Vás, přiveďte Vaše dítě vždy přímo do třídy a předejte jej paní učitelce. Děkujeme za pochopení. Váš kolektiv pedagogů MŠ Masná.

Návštěvnost stránek

093762