Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 21. 4. 2020 od 14:30 - 17:00 K NÁM DO ŠKOLKY

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 21. 4. 2020 od 14:30 - 17:00 K NÁM DO ŠKOLKYZveme všechny zájemce o umístění dítěte do mateřské školy od školního roku 2020-2021 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 21. 4. 2020 v čase 14:30 - 17:00 do budovy Mateřské školy Masná. Prohlédnete si interiér MŠ, dozvíte se informace o přijímání dětí, o provozu a o našem školním vzdělávacím programu. Můžete s sebou vzít své dítě a členy rodiny. Zároveň se na dni otevřených dveří budou vydávat Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021 a EVIDENČNÍ LISTY - oba vyplněné dokumenty odevzdáte dne 5.5.2020 kdy se koná oficiální ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ.

Účast na dni otevřených dveří není podmínkou přijetí dítěte.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 14/2005 S., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., a školským zákonem (více k přijímání dětí na stránce Informace k zápisům do MŠ).

 


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

         Postup zápisu:

Den otevřených dveří proběhne 21. 4. 2020 v čase 14:30 - 17:00 . Budou vydávány:  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2020 - 2021 
a EVIDENČNÍ LISTY DÍTĚTE

Oba formuláře ( vyplněné a podepsané oběma rodiči a  lékařem dítěte) přinesete k
Zápisu dne 
 5. května 2020 v čase 14:00 - 17:00. 

Přihláška a evidenční list, které jste si ve dnech otevřených dveří vyzvedli v MŠ ze spádové oblasti Praha 1 jsou závazné až při předání ředitelce mateřské školy ve dnech zápisů. Předepsané datum pro zápisy do mateřských škol je v rozmezí 2 - 16. května 2020.  Předem vyzvednuté žádosti ani evidenční listy nejste povinni odevzdat.
Máte svobodnou volbu mateřské školy ve spádové oblasti Praha 1 (pro obyvatele Prahy 1)  *odpověď na dotazy rodičů.

Dne 5.5.2020 obdržíte  pořadové číslo, což bude zároveň po dobu docházky Vašeho dítěte jeho číslem, pod kterým bude uváděno na  veřejnosti.
Ředitelka mateřské školy Masná  ověří  správnost údajů ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ  dítěte, pro cizince v pase dítěte a zákonného zástupce (vyznačení bydliště a povolení k pobytu).  
Po té bude dítě zapsáno  a žádost projde přijímacím řízením dle zákona. Na www.msmasna.cz najdete do 7 dnů seznam přijatých dětí. Do 30 dnů bude zákonným zástupcům dítěte odeslán doporučený dopis o ne / přijetí k předškolnímu vzdělávání. Následně se bude konat schůzka pro rodiče nově přijatých dětí . Datum bude upřesněno.

 

 Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Masná

Č.J. 12020 - Z                                                                               v Praze dne 12. 2. 2020

 Ředitelka mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Masná od školního roku 2019-2020.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020-2021.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 
1.        Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v školském obvodu Praha 1. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let k  předškolnímu vzdělávání.
 
2.        Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2019/2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
 
3             Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do
31. 12. 2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).

   
4.         Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné, tj. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU, MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OČKOVÁNÍ DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.

* Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol