Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zápisům do mš

 ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019 - 2020

         Postup zápisu:

Dny otevřených dveří již proběhly 24. dubna a 25. dubna 2019. Byly vydávány 

 ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019 - 2020 a EVIDENČNÍ LISTY DÍTĚTE

Oba formuláře ( vyplněné a podepsané oběma rodiči a  lékařem dítěte) přinesete k
Zápisu dne 
 6. května nebo 7. května 2019 v čase 14:00 - 17:00. 

Přihláška a evidenční list, které jste si ve dnech otevřených dveří vyzvedli v MŠ ze spádové oblasti Praha 1 jsou závazné až při předání ředitelce mateřské školy ve dnech zápisů. Předepsané datum pro zápisy do mateřských škol je v rozmezí 2 - 16. května 2019.  Předem vyzvednuté žádosti ani evidenční listy nejste povinni odevzdat.
Stále máte svobodnou volbu mateřské školy ve spádové oblasti Praha 1 (pro obyvatele Prahy 1)  *odpověď na dotazy rodičů.

Obdržíte  pořadové číslo, což bude zároveň po dobu docházky Vašeho dítěte jeho číslem, pod kterým bude uváděn na  veřejnosti.
Ředitelka mateřské školy Masná  ověří  správnost údajů ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ  dítěte, 
pro cizince v pase dítěte a zákonného zástupce (vyznačení bydliště a povolení k pobytu).  

Po té bude dítě zapsáno  a žádost projde přijímacím řízením.
Na www.msmasna.cz najdete do 7 dnů seznam přijatých dětí.
Do 30 dnů bude zákonným zástupcům dítěte odeslán doporučený dopis o ne / přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Následně se bude konat schůzka pro rodiče nově přijatých dětí . Datum bude upřesněno.

 

 Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Masná

Č.J. 12019 - Z                                                                               v Praze dne 10. 3. 2019

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019-2020.
Ředitelka mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Masná od školního roku 2019-2020.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2019-2020.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 
1.        Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v školském obvodu Praha 1. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti let k  předškolnímu vzdělávání.
 
2.        Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2019/2020, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
 
3             Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2019, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
   
6.         Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:

Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2019 předškolní vzdělávání povinné, tj. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU, MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OČKOVÁNÍ DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.

* Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol