Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS 2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ 2023
 
 Zápisy jsou ukončeny a byla vydána rozhodnutí. Správní řízení bylo ukončeno.
 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАПИС НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ ДІТЕЙ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ЗІ ШКОЛИ
  2023 - 2024 РІК ЗАКІНЧИВСЯ.
  Прага 14 червня 2023 р. --Ні. j. 22/2023Z_OP
СПИСОК ДІТЕЙ, ЯКИХ ПРИЙНЯТО НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ В ДИТЯЧОМУ САДКУ «МАСНА» З 2023 – 2024 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ З СПЕЦІАЛЬНИМ НАБОРОМ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Рішення: Директор дитячого садка Masná, Masná 700/11, Прага 1 (надалі – дитячий садок Masná), 
вирішив відповідно до § 165 параграф 2), лист b) № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу,
професійно-технічну та іншу освіту (Закон про освіту) зі змінами та відповідно до Закону № 500/2004 Зб.,
адміністративні правила зі змінами , у справі про прийняття дитини до дошкільного навчального закладу про таке: Перелічені нижче діти приймаються на дошкільну освіту в дитячий садок Masná, розташований за адресою:
Masná 700/11, Prague 1, 110 00 з 1 вересня 2023 року з випробувальним терміном 3 місяці.
Форма навчання: звичайна денна форма навчання Діти записуються за номером, який законні представники отримали в дитячому садку при реєстрації.
 
Номер дії дитини - Рішення про прийом до дошкільного навчального закладу
12023UK - Дитина приймається до закладу дошкільної освіти з 1 вересня 2023 року
22023UK - Прийом дитини до закладу дошкільної освіти з 09.01.2023
32023UK - Прийом дитини до закладу дошкільної освіти з 09.01.2023р.
42023UK - Прийом дитини до закладу дошкільної освіти з 09.01.2023р.
52023UK - Прийом дитини до закладу дошкільної освіти з 09.01.2023 р.
Неусиновлених дітей: 0

Обґрунтування: Директор ДНЗ «Масна» розглянула заяву про прийом дитини до закладу дошкільної 
освіти 2023-2024 навчального року,
при прийнятті рішення директор ДНЗ «Масна» виходила із встановлених Критеріїв прийому
дітей до дошкільної освіти з 2023-2024
навчального року під час спеціального обліку для біженців з України. Якщо буде доведено, що дитина фізично чи емоційно недостатньо зріла для регулярного відвідування дитячого садка,
за погодженням із законним представником дитини буде запропоновано відкласти її відвідування або обстеження,
яке підтвердить та оцінить зрілість дитини. Після випробувального терміну дитина плавно переходить на
регулярне відвідування. Враховуючи вищевикладене, постанову прийнято в порядку, зазначеному в ухвалі. Інструкція: Відповідно до § 81 Закону № 500/2004 Зб., Адміністративний кодекс, зі змінами,
це рішення може бути оскаржено протягом 15 днів з дня його вручення через директора дитячого садка
Masná до SCS MHMP, Jungmannova 29 /35, 110 00 Прага 1. до н.е. Яна Зеленкова, директор дитячого садка Масна
 
 ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY OD ŠKOLNÍHO
  ROKU 2023 - 2024 JE UKONČEN.
  Praze dne 14. 6. 2023 --Č. j. 22/2023Z_OP
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ MASNÁ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023 – 2024 PŘI ZVLÁŠTNÍM ZÁPISU PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY
 
Rozhodnutí: Ředitelka Mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha 1 (dále jen Mateřská škola Masná), rozhodla v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve věci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání takto:
Níže uvedené děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Masná, se sídlem Masná 700/11, Praha 1, 110 00 od 1. 9. 2023 se zkušební dobou 3 měsíce. Forma vzdělávání: pravidelné celodenní vzdělávání
 
Děti jsou uváděny pod jednacím číslem, které zákonní zástupci obdrželi v MŠ při zápisu.
 
Jednací číslo dítěte - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
12023UK - Dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023
22023UK - Dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023
32023UK - Dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023
42023UK - Dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023
52023UK - Dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023
Nepřijaté děti : 0
 
Odůvodnění: Ředitelka Mateřské školy Masná posoudila žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023 – 2024. Ředitelka Mateřské školy Masná postupovala při svém rozhodování v souladu se stanovenými Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023 – 2024 při konání zvláštního zápisu pro uprchlíky z Ukrajiny.
Pokud se prokáže, že dítě není dostatečně zdravotně nebo smyslově zralé k pravidelné docházce do mateřské školy, bude po dohodě se zákonným zástupcem dítěte navrženo posunutí jeho docházky, popřípadě vyšetření, které prokáže a posoudí zralost dítěte. Po uplynutí zkušební doby dítě plynule přechází na pravidelnou docházku. Vzhledem k výše uvedenému odůvodnění bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Masná k SCS MHMP, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1.
Bc. Jana Zelenková, ředitelka Mateřské školy Masná
                                                                                      

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné informace k zápisům do mateřské školy
Dítě můžete zapsat osobně nebo distančně i během školního roku. ŽÁDOST O  PŘIJETÍ, EVIDENČNÍ LIST  k vyplnění si stáhnete zde:

           EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ 2023[2].docx

 Vyplněné dokumenty posílejte na naši datovou schránku, na email nebo poštou nebo ji vhoďte do schránky na dveřích MŠ Masná .

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit  následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ecber6h
  2. e-mailem  : hegerova@msmasna.cz,  skolka@msmasna.c
  3. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
  4. vhozením obálky  sdokumenty s nápisem ZÁPIS do schránky na dveřích MŠ Masná  
  5. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti nebo doplnění informací zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

 

KOMPETENCE DÍTĚTE PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

-          Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny, umí si utřít zadeček po toaletě)

-          při jídle jí samostatně lžící

-          pije ze skleničky a hrnečku

-          začíná si samostatně oblékat některé části oblečení

-          pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek)

-          umí slovně vyjádřit své potřeby

-          reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

 

 

Bc. Jana Zelenková, ředitelka MŠ Masná