Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS 2023

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ 2023
                                                                                                         

 

Obecné informace
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2023, a to až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě že se kapacita MŠ nenaplní, budou přijímány i děti , které dovrší 3 let věku do 31.1.2024
 • ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023 - 2024 V MŠ MASNÁ
 • Dítě můžete zapsat osobně v termínu 2. a 3. 5. 2023 v MŠ Masná, nebo distančně. ŽÁDOST O  PŘIJETÍ, EVIDENČNÍ LIST  k vyplnění si stáhnete zde
 • Vyplněné dokumenty posílejte na naši datovou schránku, na email nebo poštou nebo ji vhoďte do schránky na dveřích MŠ Masná nejpozději
  do 3. 5. 2023.
 • Výsledky zápisů budou zveřejněny na našich www.msmasna.cz   dne 16. 5. 2023
 • Písemný výsledek obdrží každý žadatel poštou.
 • Originály podaných dokumentů se budou vybírat na schůzce nových rodičů po ukončení zápisu v MŠ Masná
  Schůzka nových rodičů proběhne v MŠ Masná 14. 6. 2023 v 16:00 hodin
 • ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI UPRCHLÍKŮ Z UKRAJINY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023 - 2024
 • Dítě můžete zapsat osobně v termínu 5. 6. 2023 v MŠ Masná v době 15:00 - 17:00
 • Dítě můžete zapsat i distančně. ŽÁDOST O PŘIJETÍ, EVIDENČNÍ LIST si stáhnete zde
 • Vyplněné dokumenty odevzdejte do 12. 6. 2023
 • Výsledky zápisů budou zveřejněny na našich www.msmasna.cz  dne 14. 6. 2023

Postup přihlášení dítěte distančně k předškolní docházce do MŠ Masná  

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit  následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ecber6h
 2. e-mailem  : hegerova@msmasna.cz,  skolka@msmasna.c
 3. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
 4. vhozením obálky  sdokumenty s nápisem ZÁPIS do schránky na dveřích MŠ Masná  
 5. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti nebo doplnění informací zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

P Mateřská škola Masná vydává pro školní rok 2023 - 2024 tato kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí : 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024


Ředitelka mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha 1, stanovila následující Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023 - 2024, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Masná od školního roku 2023 - 2024.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2, 5 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 
Počet volných míst: 30
 


  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

1.        Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1 a jiný. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let k  předškolnímu vzdělávání. 

  2.        Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku  (k 1. 9. 2023)) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí). 

  3.         Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2023)) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2023 - 2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí). 

4.        Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v školském obvodu Praha 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).

 5.          Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v školském obvodu Praha 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku až po 31. 12. 2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).

6.         Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií.

 

INFORMACE

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na všechny občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle a na občany jiného státu, kteří na území České republiky pobývají déle již  90 dnů a déle (oprávněni k pobytu, čekající na oprávnění k pobytu, účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany, apod). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

KOMPETENCE DÍTĚTE PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

-          Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny, umí si utřít zadeček po toaletě)

-          při jídle jí samostatně lžící

-          pije ze skleničky a hrnečku

-          začíná si samostatně oblékat některé části oblečení

-          pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek)

-          umí slovně vyjádřit své potřeby

-          reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

OČKOVÁNÍ

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání povinné, to znamená, že:  děti musí mít při přijetí k předškolnímu vzdělávání již provedené očkování dle českého očkovacího kalendáře (vyjma těch, které budou plnit povinnou předškolní docházku). Jestliže  dítě nemá očkování ze zdravotních důvodů, lékař dítěte tuto skutečnost uvede na evidenčním listu dítěte a doplní datum, do kterého bude dítě doočkováno.

* Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol 

 

V Praze dne  6. 2. 2023

 

Bc. Jana Zelenková, ředitelka MŠ Masná

 

 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení odkladu. Děti, které již mateřskou školu navštěvují, a budou mít ve školním roce 2023-2024 odklad školní docházky, musí do 30. 4. 2023  písemně požádat ředitelku MŠ Masná o pokračování docházky do MŠ Masná, nebo oznámit, kde bude dítě plnit povinnou předškolní docházku na skolka@msmasna.cz 

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.