Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > ZÁPIS 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MASNÁ
 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ MASNÁ OD ŠK.ROKU 2022/2023

Seznam podle jednacích čísel

                                                                

Č.

J.č.

1.

12022

2.

22022

   3.

32022

4.

82022

5.

112022

6.

122022

7.

132022

8.

152022

9.

172022

10.

182022

11.

192022

12.

202022

13.

212022

14.

232022

15.

252022

16.

262022

17.

272022

18.

282022

19.

302022

20.

312022

21

322022

22

332022

23

342022

24

352022

                                                       

  

 

 

Obecné informace
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2022, a to až do naplnění kapacity mateřské školy. V případě že se kapacita MŠ nenaplní, budou přijímány i děti , které dovrší 3 let věku do 31.1.2023
 • Zápis  pro děti ze spádové oblasti Praha 1 se bude konat 4. 5. 2022 distanční formou. Dokumenty si stáhněte  - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE a  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE.
 • Tento zápis není určen pro uprchlíky z Ukrajiny!
 • Zápis pro děti uprchlíků z Ukrajiny se bude konat v 6. června  2022. Distanční formou jak je zde již uvedeno. Zápis bude v českém jazyce.
 • Vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE posílejte na naši datovou schránku, na email nebo poštou nebo ji vhoďte do schrányk na dveřích MŠ Masná dne  4. 5. 2022. Do 11. 5. 2022 posílejte stejnou formou vyplněný a potvrzený EVIDENČNÍ LIST.
 • Výsledky zápisů budou zveřejněny na našich www.msmasna.cz  nejpozději v pátek 20. 5. 2022.
 • Písemný výsledek obdrží každý žadatel poštou.
 • Originály podaných dokumentů se budou vybírat na schůzce nových rodičů dne 9. 6. 2022 v 16 hodin v jídelně MŠ Masná.

Postup přihlášení dítěte k předškolní docházce do MŠ Masná  

Žádost_předšk_vzd_2022-2023.doc

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ 2022.docx

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit  následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:

 1. do datové schránky školy ecber6h
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem : hegerova@msmasna.cz,  skolka@msmasna.c
 3. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
 4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti nebo doplnění informací zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej
co nejdříve ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 Mateřská škola Masná vydává pro školní rok 2022 - 2023 tato kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Kritéria pro přijetí : 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


Ředitelka mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha 1, stanovila následující Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022 - 2023, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Masná od školního roku 2022 - 2023.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2, 5 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 
Počet volných míst: 30
 


  KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

1.        Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1 a jiný. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let k  předškolnímu vzdělávání. 

  2.        Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku  (k 1. 9. 2022)) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí). 

  3.         Dítě s místem trvalého pobytu v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2022)) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2022 - 2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí). 

4.        Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v školském obvodu Praha 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).

 5.          Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v školském obvodu Praha 1, které dosáhne nejméně třetího roku věku až po 31. 12. 2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).

6.         Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií.

 

INFORMACE

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na všechny občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle a na občany jiného státu, kteří na území České republiky pobývají déle již  90 dnů a déle (oprávněni k pobytu, čekající na oprávnění k pobytu, účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany, apod). Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

KOMPETENCE DÍTĚTE PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

-          Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny, umí si utřít zadeček po toaletě)

-          při jídle jí samostatně lžící

-          pije ze skleničky a hrnečku

-          začíná si samostatně oblékat některé části oblečení

-          pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek)

-          umí slovně vyjádřit své potřeby

-          reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

 

OČKOVÁNÍ

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné, to znamená, že:  děti musí mít při přijetí k předškolnímu vzdělávání již provedené očkování dle českého očkovacího kalendáře (vyjma těch, které budou plnit povinnou předškolní docházku). Jestliže  dítě nemá očkování ze zdravotních důvodů, lékař dítěte tuto skutečnost uvede na evidenčním listu dítěte a doplní datum, do kterého bude dítě doočkováno.

* Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol 

 

V Praze dne  21. 4. 2022

 

Bc. Jana Hegerová, ředitelka MŠ Masná

 

 ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení odkladu. Děti, které již mateřskou školu navštěvují, a budou mít ve školním roce 2022-2023 odklad školní docházky, musí do 30. 4. 2022  písemně požádat ředitelku MŠ Masná o pokračování docházky do MŠ Masná, nebo oznámit, kde bude dítě plnit povinnou předškolní docházku na skolka@msmasna.cz 

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.