Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zápisům do mš

Informace o proběhlém zápisu do MŠ Masná:
(ponecháno již neaktuální avízo pro Vaši informaci. Dokumenty jsou pro tento školní rok stále platné.
 ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021
         Postup zápisu:
 Upoutávka na zápis_elektronický.docx
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Masná_2020.docx
Žádost_předšk_vzd_2020-2021.doc
EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ 2020.docx
Vážení rodiče,
informujeme Vás, že zápisy do mateřských škol proběhnou letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídíme doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020. 
 • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku. Dále budou přijímány děti, které dovrší čtyř a tří let do 31. 8. 2020 a to až do naplnění kapacity mateřské školy.
 • Doba termínu zápisů je stanovena od 2. května 2020 do 12. května 2020.
  Podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ
Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyplněný Evidenční list dítěte zašlete na : skolka@msmasna.cz nebo datovou schránkou na Mateřská škola Masná (je v adresáři DS)
Vyplnění žádosti o přijetí dítěte  a Evidenčního listu dítěte (dokumenty naleznete výše)
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce:
 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Doložení řádného očkování dítěte – tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce by neměl navštěvovat osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a současně doloží kopii očkovacího průkazu (prostou kopii, není nutné ověření).  V případě, že dítě nebylo očkováno, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud má dítě speciální potřeby a vyžaduje speciální podmínky ke vzdělávání, má zákonný zástupce dítěte povinnost dělit to do žádosti o přijetí dítěte i do evidenčního listu dítěte již při jeho podání.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
  Odevzdání přihlášky
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit  následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1-3:
 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 3. poštou (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
 4. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Termín: 2. - 12. 5. 2020
 Mateřská škola Masná vydává pro školní rok 2020 - 2021 tato kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Kritéria pro přijetí : Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Masná_2020.docx
 Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce