Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zápisům do mš

PRŮBĚH ZÁPISU DO MŠ MASNÁ

ZÁPIS  OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018 - 2019 SE BUDE KONAT NA JAŘE 2018. PŘESNÉ DATUM JEŠTĚ NENÍ URČENÉ.
Vážení rodiče, zákonní zástupci, k zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy si připravte  doklady:

  1. svůj platný  OBČANSKÝ PRŮKAZ, kde máte zapsané Vaše dítě, nebo výpis z matriky, že trvalé bydliště dítěte je Praha 1
  2. originální RODNÝ LIST dítěte 
  3. pro cizí státní příslušníky PAS SVŮJ A DÍTĚTE S VYZNAČENÍM BYDLIŠTĚ V PRAZE 1 a  POVOLENÍM  POBYTU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria k přijímání dětí z loňského školního roku (pouze pro informaci)

Č.J. 12017 – Z                                                                                v Praze dne 2.5.2017

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017-2018.
Ředitelka mateřské školy Masná, Masná 700/11, Praha, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a pozdějších předpisů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřském škole Masná od školního roku 2017-2018.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2017-2018.

V souladu s 34 školského zákona se předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 
1.        Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v školském obvodu Praha 1. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2017 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 
2.        Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2017) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
 

3.        Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2017) dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje mateřskou školu a bude pokračovat v předškolním vzdělávání
i ve školním roce 2017/2018, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
 
4.        Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v školském obvodu Praha 1, které před začátkem školního roku (do 31. 8. 2017) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného
v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).

  5.        Dvouleté dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské školy, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2017, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení (100 dětí).
   
6.         Ostatní děti se budou řadit až za přednostně přijaté děti dle kritérií

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ: Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a pije ze skleničky, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé osoby.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), s výjimkou dětí, pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné, tj. DĚTI, KTERÉ NEBUDOU PLNIT POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKU, MUSÍ MÍT PŘI PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OČKOVÁNÍ DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE.

* Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol

Obvyklý postup při zápisu:

přijdete k nám do školky v den zápisu, dostanete pořadové číslo (dobře si jej uschovejte, jelikož Vaše dítě bude v průběhu zápisů pak uváděno už jen pod tímto pořadovým číslem).
Na dobu čekání Vám bude k dispozici naše třída Berušek, kde si mohou Vaše děti pohrát a Vy si tam
v klidu vyplníte Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od dalšího školního roku.
Pak ji dle pořadového čísla odevzdáte ředitelce školky, ta ověří  údaje ve Vašem OBČANSKÉM PRŮKAZE, v RODNÉM LISTĚ  dítěte, pro cizince v cestovních dokladech. 
Pak obdržíte EVIDENČNÍ LIST dítěte, ten si vyplníte a necháte jej též vyplnit lékařem Vašeho dítěte. V předem určený den  přinesete evidenční list vyplněný a odevzdáte jej ředitelce MŠ Masná.
Na  www.msmasna.cz   bude během několika dnů uveřejněn seznam předběžně přijatých dětí pod pořadovým číslem, které jste dostali při zápisu.
Do 30 dnů od zápisu obdržíte poštou ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NEBO NEPŘIJETÍ DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MASNÁ OD KONKRÉTNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU a pozvánku na schůzku rodičů nově přijatých dětí, která se konává v květnu.