Třídní pedagogové:
Kristýna Maršalová, Šárka Zelenková
Mobilní telefon:
702 174 144 – Whats up skupina rodičů Žabiček
Provoz třídy:
7:00 – 17:00

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Třída Berušek je umístěna v přízemí budovy vlevo na konci chodby. Jsou zde zapsány děti stejného věku (homogenní třída). K 1. 9. 2023 je v třídě zapsáno 23 dětí (12 chlapců a 11 dívek) ve věku 2, 5 – 3, 5 roku. Třída je vybavena hračkami, nábytkem, didaktickými pomůckami vhodnými pro věkovou kategorii dětí, které třídu navštěvují. Ke třídě náleží šatna v chodbě, kde má každé dítě svou skříňku, a toalety s umývárnou, které jsou používané i ostatními dětmi při obědě a při pobytu venku. Děti se přezouvají v přízemí u svého botníčku.

Ve třídě Berušek jsou děti vedeny především k samostatnosti v sebeobsluze a socializují se zde během všech denních činností. Během řízených i neřízených vzdělávacích činností je v dětech podporován rozvoj sebevědomí, tolerance, kamarádských vztahů, kladného vztahu ke vzdělávání.
Vzdělávací program v Beruškách je pravidelně vyvěšován na nástěnce u třídy. Dozvíte se, jakému tématu se věnujeme, jaké metody volíme, jak realizujeme vybraná témata /básničky, písničky, výtvarné práce, atd). Výchovně vzdělávací činnosti probíhají podle školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky po modré planetě“.

Nejdůležitější je pro nás vzájemná důvěra a spolupráce s rodiči. Naší vzdělávací ideou je:


Nesměřovat pouze ke kvantitě znalostí, které dětem předáváme, ale dávat důraz na jejich kvalitu. Rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost a emocionální stránku. Dát dětem možnost svobodně se vyjádřit a to tak, aby měly jistotu, že jsou přijímané takové, jaké jsou i se svými individuálními zvláštnostmi. Dávat dětem svým přirozeným přístupem pocit bezpečí. Pomáhat jim k zdravému růstu sebevědomí tím, že na ně budeme klást přiměřené požadavky. Motivovat je k činnostem, které jim zprostředkují novou zkušenost. Rozvíjet komunikaci. Mluvit o všem co děti zajímá. Seznamovat je se světem a vším co obsahuje – člověka a přírodu – ve všech obměnách a projevech. Chceme vytvářet pro děti prostředí, kam se budou každý den těšit.

Režim dne třídy Berušky:
7:00 – 8:30
postupné scházení dětí ve třídě, ranní hry, didakticky zacílené činnosti individuální, frontální i ve skupině, záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v komunitním kruhu
8:30 – 9:00
hygiena, svačina
9:00 – 9:40
Řízená výchovně vzdělávací činnost
9:40 – 10:00
Volné hry dětí
10:00 – 11:30
Pobyt venku
11:30 – 12:30
hygiena, oběd
12:30 – 14:30
hygiena, četba, odpočinek na lehátku
14:30 – 15:00
hygiena, četba, odpočinek na lehátku
15:00 – 17:30
Odpolední zájmové činnosti neřízené, pokračování didakticky cílených činností, odcházení domů, převedení dětí do třídy, která má dle rozvrhu provozní dobu do 17:30