Třídní pedagogové:
Mgr. Martina Šedinová, Hana Bergelová
Asistent pedagoga:

Martina Novotná
Mobilní telefon:
702 174 077 – Whats up skupina rodičů Koťat
E-mail:
skolka@msmasna.cz

Provoz třídy: 7:00 – 17:30

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Třída Koťat  je umístěna v 1. patře budovy nalevo od schodů na konci chodby vpravo. Jsou zde zapsány děti stejného věku (homogenní třída). K 1. 9. 2023 je v třídě zapsáno 21 dětí (7 chlapců a 14 dívek) ve
věku 5 -6 let a děti s odkladem školní docházky. Třída je vybavena hračkami, nábytkem, didaktickými pomůckami vhodnými pro věkovou kategorii dětí, které třídu navštěvují. Ke třídě náleží šatna v chodbě, kde má každé dítě svou skříňku, a toalety s umývárnou, které jsou používané i dětmi z ostatních tří tříd na patře. Děti se přezouvají v přízemí u svého botníčku.

Ve třídě Koťat jsou předškolní děti připravovány k nástupu na základní školu – mají povinnou předškolní docházku každý den v době 8:30 – 12:30, zbytek doby pobytu je nepovinný. Děti jsou systematicky vedeny k samostatnosti a znalostem, které jsou očekávány a požadovány při nástupu dítěte do základní školy. Děti navštěvují jednou týdně kroužek GRAFOMOTORIKA, vedený zkušenou lektorkou Mgr. Evou Hanušovou.  Během řízených i neřízených vzdělávacích činností je v dětech podporováni nadále  rozvoj sebevědomí, tolerance, kamarádských vztahů, kladného vztahu ke vzdělávání.

Vzdělávací program v Koťatech je pravidelně vyvěšován na nástěnce u třídy. Dozvíte se, jakému vzdělávacímu  tématu se zrovna děti věnují, jaké metody jsou pedagogy voleny,  jakou formou se témata realizují (výtvarné, pracovní, hudební, tělesné, rozumové, matematické, poznávací činnosti) a jaké vzdělávací metody jsou voleny. Výchovně vzdělávací činnosti probíhají podle kurikula  školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky po modré planetě“.

 

 

Nejdůležitější je pro nás vzájemná důvěra a spolupráce s rodiči. Naší vzdělávací ideou je:


Nesměřovat pouze ke kvantitě znalostí, které dětem předáváme, ale dávat důraz na jejich kvalitu. Rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost a emocionální stránku. Dát dětem možnost svobodně se vyjádřit a to tak, aby měly jistotu, že jsou přijímané takové, jaké jsou i se svými individuálními zvláštnostmi. Dávat dětem svým přirozeným přístupem pocit bezpečí. Pomáhat jim k zdravému růstu sebevědomí tím, že na ně budeme klást přiměřené požadavky. Motivovat je k činnostem, které jim zprostředkují novou zkušenost. Rozvíjet komunikaci. Mluvit o všem co děti zajímá. Seznamovat je se světem a vším co obsahuje – člověka a přírodu – ve všech obměnách a projevech. Chceme vytvářet pro děti prostředí, kam se budou každý den těšit.

Režim dne třídy Koťata:
7:00 – 9:00
Postupné scházení dětí ve třídě, ranní hry, didakticky zacílené činnosti individuální, frontální i ve skupině, záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v ranním kruhu
9:00 – 9:15
Svačina
9:15 – 10:00
Řízená výchovně vzdělávací činnost
10:00 – 12:00
Pobyt venku
12:00 – 12:30
Oběd
12:30 – 14:00
Odpočinek na lehátku, poslech pohádek
14:30 – 15:00
Svačina
15:00 – 17:30
Odpolední zájmové činnosti neřízené, pokračování didakticky cílených činností, odcházení domů, převedení dětí do třídy, která má dle rozvrhu provozní dobu do 17:30