Vzdělávácí program

Kolektiv Mateřské školy Masná upravil školní vzdělávací program z důvodů zkvalitnění výchovně vzdělávací práce: 

SVP 2021 na web

Na níže uvedeném odkazu si můžete přečíst naši ideu, která nás provází při výchově a vzdělávání Vašich dětí: Idea skolky

Školní vzdělávací program mateřské školy Masná vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP), které vydalo Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy.

Název programu:   Cesty a cestičky po modré planetě
Zaměření: Multikulturní a environmentální

Charakteristika:
Výchova k chápání rozmanitosti planety Země a k její ochraně

Kurikulum:
Cesta k člověku
Cesta k přírodě
Cesta k radosti a k setkávání
Cesta k mé planetě
Cesta ke hře a k tvořivosti

Cesty se dále rozvětvují na cestičky, po kterých během roku kráčíme, běháme nebo jen tak jdeme, poznáváme samy sebe, kamarády, svou rodinu, živly, zvířata, rostliny, počasí na Zemi, a mnoho dalších tajemství naší planety. Celý program si můžete přečíst v mateřské škole Masná.
Seznamování s naplánovanými cestami a cestičkami je  naplňováno během činností řízených učitelkou a během činností, které si dítě vytváří samo při hře s ostatními dětmi nepřímo řízenými učitelkou nebo při spontánní hře a  dalších činnostech během celého dne v mateřské škole.
Děti se setkávají i s dětmi mladšími a staršími při společném jídle v jídelně mateřské školy, při hře na zahradě a při odpoledních činnostech, kdy se děti později odpoledne scházejí v jedné třídě, kde je jim nabídnuta zájmová činnost ( jemná motorika-skládání papíru, stříhání, kreslení, modelování, jednodušší výtvarné techniky, konstruktivní stavebnice, složitější stavby z kostek podporujících fantazii, zpěv písní dle volby dětí za doprovodu piana, přednes, drobné dramatizace a další činnosti) dle přípravy pedagoga v návaznosti na právě probíhajícím vzdělávacím tématu Školního vzdělávacího programu.
Dále se děti setkávají při společných akcích jako jsou výlety a terénní vycházky, dílny, slavnosti, besídky s pohoštěním kdy se setkávají také s rodiči na půdě školky a upevňují tak pocit sounáležitosti  a společenství, prohlubuje se spolupráce a tím se naplňuje náš vzdělávací program přirozenou cestou.

Náš Školní vzdělávací program je zaměřen multikulturně a environmentálně – což jednoduše znamená, že jsme přáteli všech kultur a respektujeme je a že  vychováváme děti k ekologii – třídíme odpad, šetříme energie a vodu, učíme se neznečisťovat své nejbližší námi ovlivnitelné okolí, spolupracujeme s ekologickými centry, jezdíme na školky v přírodě, seznamujeme se s přírodou, místem, kde děti žijí, s městem, státem, světadílem, kde žijí, planetou Zemí a jejím postavením v soustavě planet, a s ostatními planetami.

“Hrajeme si na školu” je program pro děti s odkladem školní docházky. Probíhá pravidelně během denních činností a v kroužku GRAFOMOTORIKY a jsou do něj automaticky přihlášené děti s OŠD. Na níže uvedeném odkazu si ho můžete přečíst.
OSD program na web