Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Jan Heger/Magdalena Hondlová
Hlavní kuchařka: Martina Souralová
Kuchařka: Helena Čapková
Provoz školní jídelny: 7:00 – 15:30

Ceny stravného – započítáno: přesnídávka, oběd, svačina , pitný režim
celodenní 3 – 6 let  60,-Kč 
polodenní 3 – 6 let  48,-Kč 
celodenní (odklad šk.docházky) 69,-Kč
polodenní (odklad šk.docházky) 56,-Kč
zaměstnanci 35,-Kč pouze oběd + pitný režim (dotováno z FKSP)

Číslo účtu MŠ: 19-5839970267/0100

Informace pro zadání platebního příkazu k úhradě za stravné u vašich bank – výpočet: cena stravného na den x 20 dní.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

SEZNAM POTRAVINOVÝCH ALERGENŮ A ČÍSELNÉ KÓDY

 1. Obiloviny obsahující lepek
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa školy: Mateřská škola Masná, Praha 1, Masná 700/11, 110 00
Telefon: 222 311 538; 725 839 395

 1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005, O školním stravování ze dne 25.5.2005, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví., Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2006, O hygieně potravin s platností  od 1.1.2006. Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP Mateřské školy Masná, který je uložen u ředitelky mateřské školy. Zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin (mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

 1. Provozní doba školní jídelny

       Jídelna je v provozu v době: 7:00 – 15:30

       Režim výdeje stravy:

 • pitný režim  7:00 – 17:30
 • ranní svačina 1. a 2. třída  8:30 – 9:30
 • ranní svačina 3. třída  8:45 – 9:15
 • ranní svačina 4. třída  9:00 – 9:30
 • oběd 1. a 2. třída  11:30 – 12:00
 • oběd 3. třída  11:45 – 12:15
 • oběd 4. třída  12:00 – 12:30
 • odpolední svačina  14:30 – 15:00

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny).
Možnost přídavku je kdykoliv dle chuti strávníka.
Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby (děti mají ve třídách konve s čajem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, ze svých kelímků odlišených designově).

Preventivní opatření protiepidemického charakteru dle nařízení vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví, případně dalších oprávněných orgánů:
Kuchařky nosí ochranné roušky nebo respirátory při  výdeji jídla, při volném pohybu ve společných prostorách školky (chodba, jídelna, apod).

 1. Výše stravného

Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhláškou 107/2005 Sb., O školním stravování. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4. Pokud strávník zaplatí celodenní stravné, ale odchází domů po obědě, může si odnést svačinu s  sebou. Tuto svačinu je nutné objednat ráno při příchodu.     

 1. Způsob úhrady stravného

Stravné se platí převodem: 19-5839970267/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol k platbě vám určí vedoucí školní jídelny. Výjimečně je možná platba v hotovosti. Platbu je nutné provést nejpozději do 15. dne v měsíci. Při nezaplacení stravného v daném termínu, pokud nebyla sjednána náprava ani po upozornění, bude dítěti ukončena docházka do mateřské školy Masná ( dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání).

 1. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce dítěte vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději 2. den od nástupu dítěte k docházce.

 1. Odhlašování strávníků

Může být provedeno písemně do sešitu v přízemí chodby MŠ nebo telefonicky do 8:00 hodin daného dne. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Hlášení změn se provádí u vedoucí ŠJ: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, adresy, jména, ukončení docházky do MŠ, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků, změna čísla účtu apod.

Přihlašování o prázdninách – svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud neprobíhá provoz MŠ. Při prázdninovém provozu, který bývá ohlášen předem, je nutno nahlásit a zaplatit stravné za dítě také předem do data uvedeného na oznámení o prázdninovém provozu, zpravidla do 31.5.

 1. Závěrečné ustanovení

S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád byl projednán s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 28.2.2013. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ a v prostoru šaten pro rodiče.

V Praze dne 13.9.2013, aktualizován 23. 1. 2023 (ceny stravného), 6.2.2023 (jména)

Vypracoval: Jan Heger, vedoucí ŠJ Masná
Vydala: Bc. Jana Zelenková, ředitelka MŠ Masná

V Mateřské škole Masná je dále platný  SANITAČNÍ ŘÁD KUCHYNĚ PŘI ŠJ MASNÁ, ze dne 1.9.2007, umístěný u vedoucího ŠJ.