Fulltextové vyhledávání

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Kolektiv Mateřské školy Masná upravil školní vzdělávací program z důvodů zkvalitnění výchovně vzdělávací práce:  ŠVP_Masná_32010_originál.doc

Na níže uvedeném odkazu si můžete přečíst naši ideu, která nás provází při výchově a vzdělávání Vašich dětí:   Idea školky.rtf

Školní vzdělávací program mateřské školy Masná vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP), které vydalo Ministerstvo školství,  mládeže a tělovýchovy.

Název programu:   Cesty a cestičky po modré planetě
Zaměření: Multikulturní a environmentální

Charakteristika:
Výchova k chápání rozmanitosti planety Země a k její ochraně

Kurikulum:
Cesta k člověku
Cesta k přírodě
Cesta k radosti a k setkávání
Cesta k mé planetě
Cesta ke hře a k tvořivosti

Cesty se dále rozvětvují na cestičky, po kterých během roku kráčíme, běháme nebo jen tak jdeme, poznáváme samy sebe, kamarády, svou rodinu, živly, zvířata, rostliny, počasí na Zemi, a mnoho dalších tajemství naší planety. Celý program si můžete přečíst v mateřské škole Masná.
Seznamování s naplánovanými cestami a cestičkami je  naplňováno během činností řízených učitelkou a během činností, které si dítě vytváří samo při hře s ostatními dětmi nepřímo řízenými učitelkou nebo při spontánní hře a  dalších činnostech během celého dne v mateřské škole.
Děti se setkávají i s dětmi mladšími a staršími při společném jídle v jídelně mateřské školy, při hře na zahradě a při odpoledních činnostech, kdy se děti později odpoledne scházejí v jedné třídě, kde je jim nabídnuta zájmová činnost ( jemná motorika-skládání papíru, stříhání, kreslení, modelování, jednodušší výtvarné techniky, konstruktivní stavebnice, složitější stavby z kostek podporujících fantazii, zpěv písní dle volby dětí za doprovodu piana, přednes, drobné dramatizace a další činnosti) dle přípravy pedagoga v návaznosti na právě probíhajícím vzdělávacím tématu Školního vzdělávacího programu.
Dále se děti setkávají při společných akcích jako jsou výlety a terénní vycházky, dílny, slavnosti, besídky s pohoštěním kdy se setkávají také s rodiči na půdě školky a upevňují tak pocit sounáležitosti  a společenství, prohlubuje se spolupráce a tím se naplňuje náš vzdělávací program přirozenou cestou.

Náš Školní vzdělávací program je zaměřen multikulturně a environmentálně - což jednoduše znamená, že jsme přáteli všech kultur a respektujeme je a že  vychováváme děti k ekologii - třídíme odpad, šetříme energie a vodu, učíme se neznečisťovat své nejbližší námi ovlivnitelné okolí, spolupracujeme s ekologickým centrem TEREZA, jezdíme na školky v přírodě, seznamujeme se s přírodou, místem, kde děti žijí, s městem, státem, světadílem, kde žijí, planetou Zemí a jejím postavením v soustavě planet, a s ostatními planetami.

"Hrajeme si na školu" je program pro děti s odkladem školní docházky. Probíhá pravidelně během denních činností a v kroužku GRAFOMOTORIKY a jsou do něj automaticky přihlášené děti s OŠD. Na níže uvedeném odkazu si ho můžete přečíst.
OŠD program na web.rtf

Menu

 

Aktualizováno:
15. 6.  2018

*********************************

 IMG_20180122_160431.jpg

Mateřská škola Masná  zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony Masná“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006303, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 417.974,- Kč.

 logo.jpg


22. 6. Pavla

Zítra: Zdeňka

Aktuality

logo.jpg22.9.08 Hlavní nádraží 037[1].jpg

Heidi Lange Design, Sverige

Vážení rodiče,

prosíme Vás, přiveďte Vaše dítě vždy přímo do třídy a předejte jej paní učitelce. Děkujeme za pochopení. Váš kolektiv pedagogů MŠ Masná.

Návštěvnost stránek

095793